website หลัก ระบบข้อมูล ระบบสอบประเมิน ตัวชี้วัด ระบบติดตาม ผู้ดูแลระบบ
Login
User:  
 Password:  

สถิติสรุปตามมาตรา 17

จังหวัด :

ปี จำนวนเหตุการณ์ จำนวนคดี จำนวนคำสั่ง จำนวนการละเมิด จำนวนการยอมความ
2525 1 1 0 0 0
2538 1 0 0 0 0
2546 1 0 0 0 0
2549 1 1 0 0 0
2551 61 20 0 0 2
2552 390 85 19 1 8
2553 980 192 99 4 13
2554 1130 204 14 0 7
2555 1092 227 8 0 7
2556 1100 288 3 0 17
2557 801 210 0 0 6
2558 983 250 7 1 10
2559 904 292 8 0 4
2560 1351 337 6 0 4
2561 1425 362 3 0 5
2562 1678 443 1 0 8
2563 1935 516 1 0 2
2564 2335 519 1 0 7
2565 1005 225 0 0 2
รวม 17174 4172 170 6 102


<< กลับหน้าแรก

:: report update : 20 สิงหาคม 2565 เวลา 12:37 น.
(ที่มา : รวบรวมข้อมูลโดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ©2559