website หลัก ระบบข้อมูล ระบบสอบประเมิน ตัวชี้วัด ระบบติดตาม ผู้ดูแลระบบ
Login
User:  
 Password:  

สถิติจำนวนคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ แบบรายปี

จังหวัด :

ปี จำนวนคำสั่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะไม่ต่ำกว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ศาลมีคำสั่งต่อความเห็นตามมาตรา 10 ศาลมีคำสั่ง(กรณีผู้ถูกกระทำ เข้าร้องทุกข์ต่อศาลโดยตรง)
อยู่ระหว่างติดตามคำสั่ง ละเมิด ไม่ละเมิด เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ อยู่ระหว่างติดตามคำสั่ง ละเมิด ไม่ละเมิด
2553 99 49 1 10 0 0 25 3 11
2564 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2556 3 2 0 0 1 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2559 4 3 0 0 1 0 0 0 0
2525 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2563 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2546 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 14 4 0 8 0 0 1 0 1
2560 6 4 0 1 0 1 0 0 0
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 8 5 0 3 0 0 0 0 0
2561 2 0 0 0 1 0 1 0 0
2538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 19 5 1 4 0 0 4 0 5
2558 7 5 1 0 0 0 1 0 0
รวม 164 77 3 26 4 1 33 3 17


<< กลับหน้าแรก

:: report update : 20 สิงหาคม 2565 เวลา 12:18 น.
(ที่มา : รวบรวมข้อมูลโดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ©2559