Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก

รายชื่อหน่วยงานบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553


กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาล สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
           โรงพยาบาลกลาง
           โรงพยาบาลตากสิน
           โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
           โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินาฐาโร
           โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
           โรงพยาบาลลาดกระบัง
           โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
           โรงพยาบาลสิรินธร