website หลัก ระบบข้อมูล ระบบสอบประเมิน ตัวชี้วัด ระบบติดตาม ผู้ดูแลระบบ
Login
User:  
 Password:  

รายงานสรุปจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวประจำปี


ปี ผู้ถูกกระทำอยู่ในวิสัยที่จะร้องทุกข์ ผู้ถูกกระทำไม่อยู่ในวิสัยที่จะร้องทุกข์ รวม
รอให้ผู้ถูกกระทำอยู่ในวิสัยที่จะร้องทุกข์ หมดอายุความ 5 ปี อยู่ระหว่างไกล่เกลี่ยเบื้องต้น หมดอายุความ 3 เดือน ผู้ถูกกระทำไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ ผู้ถูกกระทำประสงค์จะร้องทุกข์
2525 0 0 0 0 0 1 1
2538 0 0 0 0 1 0 1
2546 1 0 0 0 0 0 1
2549 0 0 0 0 0 0 0
2551 13 0 7 1 20 13 54
2552 57 0 57 5 183 65 367
2553 219 0 107 3 463 157 949
2554 258 0 168 2 471 176 1075
2555 212 0 76 0 431 182 901
2556 174 0 57 2 401 247 881
2557 114 0 42 13 223 150 542
2558 167 0 71 26 245 206 715
2559 154 0 80 2 218 244 698
2560 289 0 111 21 350 256 1027
2561 290 0 91 1 388 266 1036
2562 36 0 10 0 37 44 127


:: report update : 27 มีนาคม 2562 เวลา 6:46 น.
(ที่มา : รวบรวมข้อมูลโดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ©2559