website หลัก ระบบข้อมูล ระบบสอบประเมิน ตัวชี้วัด ระบบติดตาม ผู้ดูแลระบบ
Login
User:  
 Password:  

รายงานสรุปจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวประจำปี


ปี ผู้ถูกกระทำอยู่ในวิสัยที่จะร้องทุกข์ ผู้ถูกกระทำไม่อยู่ในวิสัยที่จะร้องทุกข์ รวม
รอให้ผู้ถูกกระทำอยู่ในวิสัยที่จะร้องทุกข์ หมดอายุความ 5 ปี อยู่ระหว่างไกล่เกลี่ยเบื้องต้น หมดอายุความ 3 เดือน ผู้ถูกกระทำไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ ผู้ถูกกระทำประสงค์จะร้องทุกข์
2525 0 0 0 0 0 1 1
2538 0 0 0 0 1 0 1
2546 1 0 0 0 0 0 1
2549 0 0 0 0 0 0 0
2551 13 0 7 1 20 14 55
2552 57 0 57 5 183 60 362
2553 217 0 106 3 461 156 943
2554 258 0 168 2 471 176 1075
2555 212 0 76 0 431 182 901
2556 174 0 57 2 401 247 881
2557 115 0 42 13 223 150 543
2558 172 0 71 26 245 206 720
2559 156 0 81 2 219 244 702
2560 289 0 111 33 339 258 1030
2561 317 0 90 15 404 290 1116
2562 396 0 78 27 461 342 1304
2563 313 0 46 15 293 233 900


:: report update : 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:54 น.
(ที่มา : รวบรวมข้อมูลโดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ©2559